Diumenge de Rams

Lc 19,28-40: Beneït el que ve en nom del Senyor.
En aquell temps, Jesús anava cap a Jerusalem, marxant al capdavant. En acostar-se a Betfagé i Betania, al costat de la muntanya anomenada de les Oliveres, va manar a dos deixebles dient-los: -Aneu al llogaret de davant: en entrar trobareu un ase lligat, que ningú ha muntat encara. Deslligueu-ho i porteu-ho. I si algú us pregunta: «per què ho deslligau?», contesteu-li: «el Senyor el necessita.» Ells van anar i ho van trobar com els havia dit. Mentre deslligaven l´ase, els amos els van preguntar: -Per què deslligau l´ase? Ells van contestar: -El Senyor el necessita. Li ho van portar a Jesús, ho van aparellar amb els seus mantells, i el van ajudar a muntar. Segons anava avançant, la gent encatifaven el camí amb els mantells. I quan s’acostava ja la baixada de la muntanya de les Oliveres, la massa dels deixebles, entusiasmats, es van posar a lloar a Déu a crits per tots els miracles que havien vist, dient: Beneït el que ve com a rei, en nom del Senyor! Paz en el cel i glòria al capdamunt. Alguns fariseus de la gent li van dir: -Maestro reprén als teus deixebles. El va replicar: -Us dic, que si aquests callen, cridaran les pedres.

(Jesús no entra a Jerusalem per a triomfar, sinó per a donar la seua vida per tots; no va a la recerca del poder, sinó només busca el bé de la humanitat; no vol les lloances, sinó la justícia per als quals pateixen)
Isaïes 50,4-7: No em vaig tapar el rostre davant els ultratges, sabent que no quedaria defraudat. 
El meu Senyor m’ha donat una llengua d’iniciat, per a saber dir a l’abatut una paraula d’alé. Cada matí m’espavila l’oïda, perquè escolte com els iniciats. El Senyor em va obrir l’oïda. I jo no vaig resistir ni em vaig tirar arrere: vaig oferir l’esquena als quals m’apallissaven, les galtes als quals m´estiraven la meua barba; no em vaig tapar el rostre davant ultratges ni salivades. El Senyor m’ajuda, per això no sentia els ultratges; per això vaig endurir el rostre com pedrenyal, sabent que no quedaria defraudat.

(Jesús dóna la cara per tots, encara que només reba colps i menyspreus; no fuig, ni es protegeix, ni respon amb la mateixa moneda; es posa en el lloc de tots els menyspreats i humiliats d’aquest món, per a compartir la seua situació i lluitar per la seua dignitat)

Sal 21,8-9.17-18a.19-20.23-24: Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?
En veure’m, es burlen de mi,
fan carasses, belluguen el cap:
«Va acudir al Senyor, que el pose fora de perill;
que el lliure, si tant ho vol.» R
M’acorrala una gossada de mastins,
em volta una banda de malfactors;
em trepen les mans i els peus,
puc comptar els meus ossos. R
Es reparteixen la meua roba,
tiren a sorts la meua túnica.
Però tu, Senyor, no et quedes lluny;
força meua, vine corrent a ajudar-me. R
Comptaré la teua fama als meus germans,
enmig de l’assemblea et lloaré.
Fidels del Senyor, lloeu-lo;
llinatge de Jacob, glorifiqueu-ho;
temeu-ho, llinatge d’Israel. R

(Hui podria dir l’autor del salm: Em menyspreen, em deixen sense treball, no em paguen prou per a viure, em tiren de la meua casa, em condemnen a la misèria, em deixen sense sanitat, no puc preparar-me a l’escola per a treballar, m’omplen de maltractaments i fins arriben a llevar-me la vida, em tanquen les fronteres quan fuig del meu país, em torturen, em maten de fam, no em permeten nàixer, em fan morir abans d’hora, i, malgrat tot continue esperant, sent la presència de Déu al meu costat)

Flp 2,6-11: Es va rebaixar, per això Déu ho va alçar sobretot.
Crist, malgrat la seua condició divina, no va presumir de la seua categoria de Déu; al contrari, es va despullar del seu rang i va prendre la condició d’esclau, passant per un de tants. I així, actuant com un home qualsevol, es va rebaixar fins a sotmetre’s fins i tot a la mort, i una mort de creu. Per això Déu ho va alçar sobretot i li va concedir el «Nom-sobre-tot-nom»; de manera que al nom de Jesús tot genoll es doblegue en el cel, en la terra, en l’abisme, i tota llengua proclame: Jesucrist és Senyor, per a glòria de Déu Pare.

(El propi de Jesús no va ser pujar, “grimpar”, ni tan sols mantindre’s en la seua posició, o instal·lar-se en la seguretat; sinó baixar, posar-se en l’últim lloc, estar al costat dels últims, dels quals pateixen i compartir la vida amb ells. I, tot això no ho va fer per esport o per gust, sinó per amor)

Passió del nostre Senyor Jesucrist segons Sant Lluc (Lucas23,34-43)
Jesús deia: -Pare, perdona’ls, perquè no saben el que fan. C. I es van repartir les seues robes tirant-les a sort. El poble estava mirant. Les autoritats li feien ganyotes dient: S. -A uns altres ha salvat; que se salve a si mateix, si ell és el Mesies de Déu, el Triat. C. Es burlaven d’ell també els soldats, oferint-li vinagre i dient: S. Si eres tu el rei dels jueus, salva’t a tu mateix. C. Hi havia damunt un rètol en escriptura grega, llatina i hebrea: AQUEST ÉS EL REI DELS JUEUS. Un dels malfactors crucificats ho insultava dient: S. -No eres tu el Mesies? Salva’t a tu mateix i a nosaltres. C. Però l’altre li increpava: S. -Ni tan sols tems tu a Déu, estant en el mateix suplici? I el nostre és just, perquè rebem el pagament del que vam fer; en canvi, aquest no ha faltat en res. C. I deia: S. -Jesús, recorda’t de mi quan arribes al teu Regne. C. Jesús li va respondre: + -T’ho assegure: hui estaràs amb mi en el Paradís.
C. Era ja això de migdia i van vindre les tenebres sobre tota la regió, fins a la mitja vesprada; perquè es va enfosquir el sol. El vel del temple es va esquinçar per mitjà. I Jesús, clamant amb veu potent, va dir: + -Pare, a les teues mans encomane el meu esperit. C. I dit això, va expirar.

 

(Jesús demana perdó pels quals li torturen, no es venja, ni respon als que es burlen d’ell, perdona i promet el paradís al bon lladre, es posa a les mans del Pare i mor com un de nosaltres, però mogut per un amor infinit a tots)

Homilia
Celebrar la Setmana és unir-se a Jesús que pateix. Però Jesús no pateix en les imatges, en els passos, en les processons, sinó en els malalts (als hospitals), en les dones maltractades, en les presons (en algunes es tortura a la gent), en els aturats, en les empreses on es paga poc als treballadors, en les persones que no tenen dret a la sanitat, als països on la gent s’està morint de fam, en les nacions que estan en guerra, en la nacions on es condemnen a mort a les persones i li les executa, en els xiquets explotats i empleats per a la guerra, en les dones que són venudes per al comerç sexual, l’els refugiats que es queden fora de les fronteres….. Podríem parlar de molts més exemples i moltes més situacions de sofriment i d’humiliació.. Ens les podem imaginar. Nosaltres podem jutjar a Jesús i condemnar-ho com ho van fer els summes sacerdots i Ponç Pilat, o burlar-nos d’ell com els escrigues i fariseus, o torturar-ho com van fer els soldats. També podríem vendre a Jesús com ho va fer Judes, o dir que no ho coneixem, negar-ho (en la pràctica), com Pedro, o abandonar-ho com tots els seus deixebles. O també podem acompanyar a Jesús, estar al seu costat i compartir els seus sofriments com la seua mare Maria i altres dones, i el deixeble estimat, ajudar-lo a portar la creu com Simó de Cirene, netejar-li el seu rostre com la Verónica i mirar-lo amb amor com les piadoses dones…
Ens hem de plantejar com volem viure la Setmana Santa; si volem fer això de sempre, i continuar igual, o si volem donar algun, o alguns passos per a acostar-nos al Jesús real, el Jesús que està ara en el món, el que pateix la passió hui, no fa dues mil anys, i compartir els seus sofriments estant prop de qui pateix. I també hem de veure la nostra passió, els nostres problemes i sofriments, si els acceptem com Jesús, si els patim com Jesús, si són per a nosaltres experiència de maduració, de creixement en l’amor.

 

Domingo de Ramos

Lc 19,28-40: Bendito el que viene en nombre del Señor.

En aquel tiempo, Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: -Id a la aldea de enfrente: al entrar encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: «¿por qué lo desatáis?», contestadle: «el Señor lo necesita.» Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: -¿Por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron: -El Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos, y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: ¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: -Maestro reprende a tus discípulos. El replicó: -Os digo, que si estos callan, gritarán las piedras. (Jesús no entra en Jerusalén para triunfar, sino para dar su vida por todos; no va en busca del poder, sino sólo busca el bien de la humanidad; no quiere las alabanzas, sino la justicia para los que sufren)

Isaías  50,4-7: No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado.

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. (Jesús da la cara por todos, aunque sólo reciba golpes y desprecios; no huye, ni se protege, ni responde con la misma moneda; se pone en el lugar de todos los despreciados y humillados de este mundo, para compartir su situación luchar por su dignidad)

Sal 21,8-9.17-18a.19-20.23-24: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Al verme, se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre, si tanto lo quiere.» R
Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos. R
Se reparten mi ropa,
echan a suertes mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R
Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel.  R

(Hoy podría decir el autor del salmo: Me desprecian, me dejan sin trabajo, no me pagan lo suficiente para vivir, me tiran de mi casa, me condenan a la miseria, me dejan sin sanidad, no puedo prepararme en la escuela para trabajar, me llenan de malos tratos y hasta llegan a quitarme la vida, me cierran las fronteras cuando huyo de mi país, me torturan, me matan de hambre, no me permiten nacer, me hacen morir antes de tiempo, y, a pesar de todo sigo esperando, siento la presencia de Dios a mi lado)

Flp 2,6-11: Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo.

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. (Lo propio de Jesús no fue subir, “trepar”, ni siquiera mantenerse en su posición, o instalarse en la seguridad; sino bajar, ponerse en el último lugar, estar al lado de los últimos, de los que sufren y compartir la vida con ellos. Y, todo esto no lo hizo por deporte o por gusto, sino por amor)

 

 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas (Lucas23,34-43)

Jesús decía: -Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. C. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: S. -A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido. C. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
S. Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. C. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: S. -¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. C. Pero el otro le increpaba: S. -¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. C. Y decía: S. -Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino. C. Jesús le respondió: + -Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.
C. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: + -Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. C. Y dicho esto, expiró. (
Jesús pide perdón por los que le torturan, no se venga, ni responde a los que se burlan de él, perdona y promete el paraíso al buen ladrón, se pone en las manos del Padre y muere como uno de nosotros, pero movido por un amor infinito a todos)

Homilía

Celebrar la Semana es unirse a Jesús que sufre. Pero Jesús no sufre en las imágenes, en los pasos, en las procesiones, sino en los enfermos (en los hospitales), en las mujeres maltratadas, en las cárceles (en algunas se tortura a la gente), en los parados, en las empresas donde se paga poco a los trabajadores, en las personas que no tienen derecho a la sanidad, en los países donde la gente se está muriendo de hambre, en las naciones que están en guerra, en la naciones donde se condenan a muerte a las personas y se las ejecuta, en los niños explotados y empleados para la guerra, en las mujeres que son vendidas para el comercio sexual, el los refugiados que se quedan fuera de las fronteras….. Podríamos hablar de muchos más ejemplos y muchas más situaciones de sufrimiento y de humillación.. Nos las podemos imaginar. Nosotros podemos juzgar a Jesús y condenarlo como lo hicieron los sumos sacerdotes y Poncio Pilato, o burlarnos de él como los escribas y fariseos, o torturarlo como hicieron los soldados. También podríamos vender a Jesús como  lo hizo judas, o decir que no lo conocemos, negarlo (en la práctica), como Pedro, o abandonarlo como todos sus discípulos. O también podemos acompañar a Jesús, estar a su lado y compartir sus sufrimientos como su madre María y otras mujeres, y el discípulo amado, ayudarle a llevar la cruz como Simón de Cirene, limpiarle su rostro como la Verónica y mirarlo con amor como las piadosas mujeres

Nos tenemos que plantear cómo queremos vivir la Semana Santa; si queremos hacer lo de siempre, y continuar igual, o si queremos dar alguno, o algunos pasos para acercarnos al Jesús real, el Jesús que está ahora en el mundo, el que sufre la pasión hoy, no hace dos mil años, y compartir su sufrimientos estando cerca de quien sufre. Y también hemos de ver nuestra pasión, nuestros problemas y sufrimientos, si los aceptamos como Jesús, si los sufrimos como Jesús, si son para nosotros experiencia de maduración, de crecimiento en el amor.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s